I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mes rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl parengėme ir kviečiame susipažinti su duomenų apsaugos privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“).
1.2. Privatumo politikoje mes pateikiame tvarkomų duomenų sąrašą, duomenų tvarkymo tikslus ir jų tvarkymo terminus, duomenų perdavimo tretiesiems asmenims sąlygas, nurodome Jūsų teises, susijusias su Jūsų tvarkomais duomenimis ir kitą su tuo susijusią informaciją.
1.3. Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais.
1.4. Jūsų asmens duomenų valdytojas – UAB „Bolligers“, juridinio asmens kodas 304558589, registruotos buveinės adresas Ežero g. 6A, Mačionys, LT-29201 Anykščių r. (toliau – „Palaima“).

II. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

2.1. Palaima tvarko šiuos asmens duomenis:
 • Asmens tapatybės duomenys: asmens vardas, pavardė, asmens kodas.
 • Kontaktiniai duomenys: telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas.
 • Informacija apie Jūsų kreditinę ar debetinę kortelę (kortelės numeris, bankas, išdavęs kortelę, kortelės galiojimo terminas) ir/arba banko sąskaita (sąskaitos numeris ir banko pavadinimas), iš kurios (Jūsų pasirinktu atsiskaitymo būdu) po paslaugos suteikimo nurašomi pinigai už suteiktą paslaugą.
 • Istorinė informacija apie Jūsų atliktus veiksmus: mokėjimų istorija, atliktų veiksmų istoriniai duomenys.
2.2. Palaima tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra gaunami iš:
 • Jūsų Jums registruojantis mūsų sistemoje ir naudojantis registracijos Palaimoje aplikacijomis.
 • Jūsų asmens duomenis gauname, kai juos mums pateikia trečiosios šalys, t.y. duomenų bazes ir registrus tvarkančios įmonės ar valstybės įstaigos.

III. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

3.1. Sutarties sudarymo tikslais: siekdami sudaryti su Jumis sutartį dėl Palaima paslaugų Jums teikimo, tvarkome Jūsų tapatybės duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas), kontaktinius duomenis (telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas).
3.2. Mokestinių prievolių vykdymo tikslais: siekdami užtikrinti tinkamą atsiskaitymą už teikiamas paslaugas, tvarkome Jūsų kreditinės arba debetinės kortelės duomenis (kortelės savininkas, numeris, galiojimo laikas), banko sąskaitos, iš kurios vykdomas atsiskaitymas numeris, banko pavadinimas. Tvarkome Jūsų tapatybės duomenis (asmens kodas), PVM mokėtojo kodą (jeigu yra), kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresas).
3.3. Paslaugų teikimo kontrolės, įsiskolinimo ir skolų išieškojimo tikslais: analizuojant Jūsų atsiskaitymus už Palaima suteiktas paslaugas, tvarkome Jūsų asmens tapatybės duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas), kontaktinius duomenis, atliktų mokėjimų istoriją.
3.4. Paslaugų teikimo užtikrinimo tikslais: siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų kokybę, įvertinti ir išspręsti Jūsų teikiamus prašymus ir/arba skundus dėl paslaugų teikimo, tvarkome Jūsų tapatybės duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas), kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresas), susirašinėjimo su Jumis duomenis ir su tuo susijusią informaciją.
3.5. Tiesioginės rinkodaros tikslais: teikdami Jums pasiūlymus, tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis (el. pašto adresas).

IV. JŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Jūs turite šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises:
 • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis.
 • prašyti, kad būtų ištaisyti Jūsų asmens duomenys.
 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai Jūsų asmens duomenys.
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu.
 • teisę, kad Palaima pašalintų Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).
 • Teisę į duomenų perkeliamumą.
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
4.2. Jei norite įgyvendinti savo teises, arba turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums elektroniniu paštu welcome@palaima.ch
4.3. Teikiant prašymą Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę:
 • kartu su prašymu pateikiant galiojančio asmens tapatybės dokumento kopiją;
 • prašymą pateikiant elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia Jus identifikuoti.
4.4. Atsakymą į Jūsų paklausimą/skundą Jums pateiksime ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų tuo pačiu elektroninio pašto adresu, kuriuo gavome Jūsų paklausimą/skundą.
4.5. Pateikdami asmens duomenis prisiimate visą atsakomybę už pateiktų duomenų tikrumą. Pateikus netikrus ar neteisingus duomenis, Jūs atsakote už nuostolius, kuriuos Palaima ir/arba tretieji asmenys patyrė dėl tokios informacijos pateikimo.
4.6. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, prašome nedelsiant apie tai Palaima informuoti.

V. VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Palaima teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 16 metų asmenims, todėl jeigu manote, kad Palaima tvarko jaunesnių nei 16 metų asmenų duomenis, prašome apie tai Palaima nedelsiant informuoti ir tokius duomenis Palaima nedelsiant pašalins.

VI. TRETIESIEMS ASMENIMS PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS

6.1. Jūsų duomenis atskleidžiame:
 • Mokėjimo paslaugų teikėjams (Palaima partneriams), vykdantiems mokėjimus tarp Jūsų ir Palaima.
 • Kompetetingoms valdžios institucijoms (policija, teismai ir kt).
 • advokatams, antstoliams ir kitiems asmenims, turintiems teisę gauti tokio pobūdžio informaciją.
6.2. Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas.

VII. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

7.1. Asmens duomenis Palaima saugo tiek, kiek to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, dėl kurių duomenys buvo surinkti, arba teisės aktuose numatytą laikotarpį. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui arba kai asmens duomenys nebereikalingi, Palaima duomenis sunaikina.
7.2. Asmens tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys, informacija apie kreditinę/debetinę kortelę ar banko sąskaitą, istorinė informacija saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį ir penkerius metus po jos pasibaigimo.
7.3. Apskaitos dokumentai bei kiti susiję asmens duomenys saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po Sutarties su Palaima pasibaigimo pagal nacionalinius teisės aktus.

VIII. SLAPUKAI, SIGNALAI IR PANAŠIOS TECHNOLOGIJOS

8.1. Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
8.2. Jums besilankant duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai: Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą; Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.
8.3. Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti.
8.4. Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.
8.5. Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.
8.6. Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.
8.7. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
8.8 Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.
8.9. Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės ⃰ * Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Duomenų valdytojo valdomoms „Facebook” ir kitų socialinių paskyroms taikoma “Facebook” slapukų politika.
8.10. Naudojami slapukai:
Slapuko pavadinimas Aprašymas/Naudojimo tikslas Naudojami duomenys Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
laravel_cookie_consent Vartotojo sutikimas naudoti slapukus (angl. cookies) Slapukas būtinas interneto tinklapiui funkcionuoti Įeinant į puslapį 20 metų
XSRF-TOKEN Svetainės saugumui užtikrinti Sesijos numeris Įeinant į puslapį Iki sesijos pabaigos
locale Slapukas saugo vartotojo kalbos pasirinkimo nustatymą Pasirinkta kalba Pasirinkus kalbą 2 valandos
palaima_session Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant pagerinti vartotojo patirtį Sesijos numeris Įeinant į puslapį 2 valandos
_ga Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“ Paspaudus mygtuką „SUTINKU“ 2 metai
_gid Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti Šis slapukas kaupia ir atnaujina informacija apie Jūsų lankytus tinklapio polapius Paspaudus mygtuką „SUTINKU“ Iki sesijos pabaigos
_gat Slapukas ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičių Neįrašo jokios informacijos apie naudotoją Paspaudus mygtuką „SUTINKU“ Iki sesijos pabaigos

Slapuko pavadinimas laravel_cookie_consent
Aprašymas/Naudojimo tikslas Vartotojo sutikimas naudoti slapukus (angl. cookies)
Naudojami duomenys Slapukas būtinas interneto tinklapiui funkcionuoti
Sukūrimo momentas Įeinant į puslapį
Galiojimo laikas 20 metų
Slapuko pavadinimas XSRF-TOKEN
Aprašymas/Naudojimo tikslas VSvetainės saugumui užtikrinti
Naudojami duomenys Sesijos numeris
Sukūrimo momentas Įeinant į puslapį
Galiojimo laikas Iki sesijos pabaigos
Slapuko pavadinimas locale
Aprašymas/Naudojimo tikslas Slapukas saugo vartotojo kalbos pasirinkimo nustatymą
Naudojami duomenys Pasirinkta kalba
Sukūrimo momentas Pasirinkus kalbą
Galiojimo laikas 2 valandos
Slapuko pavadinimas palaima_session
Aprašymas/Naudojimo tikslas Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant pagerinti vartotojo patirtį
Naudojami duomenys Sesijos numeris
Sukūrimo momentas Įeinant į puslapį
Galiojimo laikas 2 valandos
Slapuko pavadinimas _ga
Aprašymas/Naudojimo tikslas Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti
Naudojami duomenys Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“
Sukūrimo momentas Paspaudus mygtuką „SUTINKU“
Galiojimo laikas 2 metai
Slapuko pavadinimas _gid
Aprašymas/Naudojimo tikslas Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti
Naudojami duomenys Šis slapukas kaupia ir atnaujina informacija apie Jūsų lankytus tinklapio polapius
Sukūrimo momentas Paspaudus mygtuką „SUTINKU“
Galiojimo laikas Iki sesijos pabaigos
Slapuko pavadinimas _gat
Aprašymas/Naudojimo tikslas Slapukas ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičių
Naudojami duomenys Neįrašo jokios informacijos apie naudotoją
Sukūrimo momentas Paspaudus mygtuką „SUTINKU“
Galiojimo laikas Iki sesijos pabaigos

IX. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

9.1. Palaima turi teisę šią Privatumo politiką vienašališkai keisti.
9.2. Atlikę Privatumo politikos pakeitimus, apie tai Jums pranešime elektroniniu paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudojantis Palaima paslaugomis.